เครื่องมือวัดอุณหภูมิ เครื่องมือวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม

PROFESSIONAL MEASURING INSTRUMENTS FOR INDUSTRY, SAFETY
AND ENVIRONMENT


 

เครื่องวัดแสง / เครื่องวัดเสียง / เครื่องวัดคุณภาพน้ำมัน
LUX / SOUND LEVEL METER / OIL TEST

 

 

Project Image
เครื่องวัดค่าความเข้มแสง

Testo 540

 • ช่วงการวัด 0 ถึง 99,999 lux
 • ค่าความละเอียดในการวัด 1 lux (0 ถึง 19,000 lux), 10 lux (20,000 ถึง 99,999 lux)
 • แสดงค่าการวัดในหน่วย lux footcandle ได้

View More

Project Image
เครื่องวัดเสียง

Testo 816-1

 • ช่วงการวัด 30 ถึง 130 db
 • สามารถเลือกความถ่วงน้ำหนักตามความถี่ได้แบบ A หรือ C
 • สามารถเลือกความถ่วงน้ำหนักตามความถี่ได้แบบ Fast หรือ Slow
 • สามารถบันทึกข้อมูลได้สูงสุด 31,000 ข้อมูล
 • สามารถดึงข้อมูลการวัดได้ผ่าน PC โดยใช้ Software
 • หน้าจอสามารถแสดลผลในรูปแบบกราฟได้
 • ได้รับการรับรองมาตรฐานตาม IEC 61672-1 Class 2 และ ANSI 51.4 Type 2
Project Image
เครื่องวัดคุณภาพน้ำมัน
Testo 270
 • เครื่องวัดปริมาณสารโพลาร์ในน้ำมันทอด
 • สามารถใช้งานวัดคุณภาพน้ำมันทอด ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
 • ช่วงการวัดปริมาณสารโพลาร์ 0 ถึง 40% TMP ; อุณหภูมิ 40 ถึง 200OC
Note : 
 • สีเขียว คือ ปริมาณสารโพลาร์น้อยกว่าค่าที่กำหนดไว้
 • สีส้ม คือ ปริมารสารโพลาร์มีค่าอยู่ระหว่างค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดที่กำหนดไว้
 • สีแดง คือ ปริมาณสารโพลาร์มากกว่าค่าที่กำหนดไวั

View More

 

Project Image
เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างของเนื้อสัตว์

Testo 205

 • ช่วงการวัดค่า กรด-ด่าง 0 ถึง 14 pH และอุณหภูมิ 0 ถึง 60OC
 • ค่าความถูกต้อง +0.02 pH และ +0.4OC
 • หัววัดถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับการวัดค่าความเป็น กรด-ด่าง ของเนื้อสัตว์โดยเฉพาะ

View More

Project Image
เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างแบบพกพา

Testo 206

 • ช่วงการวัดค่า กรด-ด่าง 0 ถึง 14 pH และอุณหภูมิ 0 ถึง 60OC
 • ค่าความถูกต้อง +0.02 pH และ +0.4OC
 • สารละลายอิเลคโดรไลด์ของอิเลคโทรดเป็นชนิดเจลไม่ต้องเติม

View More

Project Image
เครื่องวัดการรั่วของก๊าซไวไฟ

Testo 316-2

 • ช่วงการวัด 10 ppm ถึง 4% CH4 / H2
 • ค่าการเตือน 1st Alarm Limit 200 ppm CH4 / H2
 • มีปั้มดูดติดตั้งภายในเครื่อง
 • มีจอภาพแสดงระดับการรั่วเป็น Bar Graph

View More