เครื่องมือวิเคราะห์คุณน้ำภาพ เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ
(Water Analysis Instrument)
 
  เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ AQUALYTIC     เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ EUTECH     เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ WTW  
 
  เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ HANNA     เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ HORIBA  


 
เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ
Water Analysis Instrument

 

เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำแบบพกพา
 
เครื่องวัดค่าพีเอช แบบพกพา (pH Meter)
Handheld Water Quality Meters รุ่น pH 210K
 • pH  : -2.00 ถึง 16.00 pH
 • Temp  :  -30 ถึง 130OC

 

เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า (Conductivity Meter)
Handheld Water Quality Meters  รุ่น EC-210K
 • Conduct range  :  0 ถึง 200 mS/cm
 • TDS range  :  0 ถึง 100 ppt
 • Resitivity range  :  0.000 ถึง 20.0 MΩ.cm
  

เครื่องวัดปริมาณออกซิเจน (Oxygen Meter)
รุ่น DO-210K
 • DO range  :  0 ถึง 20.0 mg/L
 • Temp rang  :  -30 ถึง 130OC


 

เครื่องวัดค่าพีเอช และ ค่าความนำไฟฟ้า (pH and Conductivity Meter)
รุ่น PC-210K
 • pH range  :  -2.00 ถึง 16.00 pH
 • Conduct range  :  0 ถึง 200 mS/cm
 • TDS range  :  0 ถึง 100 ppt
 • Resitivity range  :  0.00 ถึง 20.0 MΩ.cm
 • Temp  :  -30 ถึง 130OC
 

เครื่องวัดค่าพีเอช และ ปริมาณออกซิเจน (pH and Oxygen Meter)
รุ่น PD-210K
 • pH range  :  -2.00 ถึง 16.00 pH
 • DO range  :  0 ถึง 20.0 mg/L
 • Temp range  :  -30 ถึง 130OC
 

เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำแบบตั้งโต๊ะ 
เครื่องวัดค่าพีเอช (pH Meter)
รุ่น pH 1100-S
 • pH  :  -2.00 ถึง 20.00 pH
 • Temp  :  -30 ถึง 130OC 

เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า (Conductivity Meter)
รุ่น EC-1100-S
 • Conduct range  :  0 ถึง 2000 mS/cm
 • TDS range  :  0 ถึง 1000 ppt
 • Resitivity range  :  0 ถึง 200 MΩ.cm
 • Temp  :  -30 ถึง 130OC 
เครื่องวัดค่าพีเอช และ ค่าความนำไฟฟ้า (pH and Conductivity Meter)
รุ่น PC 1100-S
 • ​pH  :  -2.00 ถึง 20.00 pH
 • Conduct  :  0 ถึง 2000
 • TDS range  :  0 ถึง 1000 ppt
 • Resitivity range  : 0 ถึง 200 MΩ.cm
 • Temp  :  -30 ถึง 130OC